اجتماعی

محمود کریمی هم در عزا هم در شادی

/اقا بخدا کافیه اگه ممکنه تلویزیون محترم دقت کند و  حداقل تمیزی قایل شود بین مداحانی که  برای سوگواری می خوانند و کسانی که برای شادی

تا کی باید تاتر محمود کریمی را شاهد باشیم

ایا در این کشور و در میان محافل حسینی کسی بهتر از این اقا و امثالهم نیست

رانت عزادارای هم در این کشور باید وجود داشته باشد؟