اجتماعی

مجتمع گردشگری باکویه شیراز

آغاز به کار مجتمع گردشگری باکویه شیراز با استقبال شهروندان شیرازی و  مسافران شهر  گل و بلبل مواجه شده است.