اجتماعی

اظهار نظر پیرامون کیفیت آب مصرفی روستایی

رییس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در همایش مدیران کنترل کیفی شرکت های مهندسی آب و فاضلاب کشور بر ضرورت ارتقای کیفیت آب مناطق شهری و روستایی تأکید کرد.

غلامرضا شقاقی، وضعیت بهداشت آب در کشور شامل شاخص های کیفیت آب آشامیدنی، وضعیت اجرای برنامه ایمنی آب، طغیان های بیماری های منتقله از آب و انتظارات از شرکت های آب و فاضلاب را مورد اشاره قرار داد.

وی مهمترین انتظارات وزارت بهداشت در این خصوص را ارتقای کیفیت میکروبی آب در مناطق شهری و روستایی در کوتاه مدت در مناطقی که درصد موارد مطابق استاندارد کمتر از حد انتظار است (حداقل شهری ۹۵ درصد و روستایی ۹۰ درصد)، تامین آب در مناطق مواجه با آلودگی شیمیایی در کوتاه مدت و میان مدت، اجرای برنامه ایمنی آب در همه مراکز استان و تکمیل چرخه تا پایان سال جاری و ارسال فرم خوداظهاری و گزارش برنامه به کمیته راهبری، گزارش اطلاعات کنترل کیفی بهنگام به مراکز بهداشت در سطوح مختلف به منظور تایید کیفیت آب و پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های منتقله از آب، اقدام های پیشگیرانه درخصوص کاهش ریسک سامانه های تامین آب آشامیدنی که از سوی مراکز بهداشت اعلام می شود ، برشمرد.