سیاسی

منتفی شدن استیضاح رییس جمهور

روحانی در مجلس استیضاح نمی شود