اقتصادی

منابع تامین حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳٫۷ هزار  میلیارد تومان  در سال ۱۳۹۷ به ۹۵٫۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱٫۵ هزار ۵ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.   در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳٫۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۱۵ میلیارد تومان  افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲٫۶ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.     نقص آشکار قانون در خصوص نحوه افزایش حقوقهای سال۹۸    براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲هزار  میلیارد تومان و ۹٫۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۳۱٫۸ هزار میلیارد تومان و ۱۴۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوقهای اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.   در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال  1398 در نظر گرفته شده است.   به این ترتیب در سال ۹۸ حدود ۲۱٫۵  هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان و ۱۴هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان و مجموعا ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.