سیاسی

حضور نیروهای جدید با رویکردهای سازنده در مجلس ضروری است

فعالیت در قامت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی فرصت مغتنمی است که گر واجدین واقعی  شرایط در این عرصه مجال  بروز توانمندی های خود را بیابند، مردم در حوزه انتخابیه  می توانند امیدوار باشند که  وکیل الدوله به نیابت از آنهابر مسند  نمایندگی تکیه نزده است.

متاسفانه در این چهار دهه بخصوص در استان بوشهر شاهد بوده ایم که بعضا افرادی از سر قضا و قدر و یا  خالی بودن عرصه  انتخابات از نیروهای  دارای صلاحیت و  قابلیت به مجلس راه یافته اند، این ره یافتگان از آنجا ییکه هیچ سابقه روشنی از فعالیت های اجرایی نداشته اند طی  دوران نمایندگی یا در فکر منافع خود و نزدیکانشان بوده اند و یا اینکه خود را مکلف دانسته اند تا از جریانهای سیاسی که وامدارشان بوده اند حرف شنوی محض و بدون چون و چرا داشته باشند.

 در استان بوشهر کارشکافی روند  حضور اکثر ره یافتگان به خانه ملت نشان می دهد که پس از ورود به مجلس و سپری شدن دوره نمایندگی به دلیل اینکه شهد قدرت و ثروت! در دهانشان مزه داده است بدون اینکه خروجی و کارنامه موفقی داشته باشند به زمین و زمان متوسل می شوند تا دوباره در کسوت نمایندگی  با همان رویکرد کاسبکارانه فعالیت داشته باشند.

البته  افرادی هم بوده اند که در یک دوره به صورت حداقلی منشا خدماتی بوده اند اما به دلایل نامعلوم  باز اصرار و ابرام بر ادامه فعالیت در این عرصه  داشته و دارند که مصداق و تجلی دور تسلسل و فروکاستن از شان و منزلت نمایندگی می باشد.

 در آستانه برگزاری انتخابات دیگری می باشیم، کانون های قدرت با اتکا بر پول و بوق ها رسانه ای ممکن است از نو به شیوه های مختلف متوسل شوند تا باردیگر افرادی وابسته که نه ایده جدید دارند و نه اینکه از توانی برای خدمت برخوردار، با ترفندهای تبلیغاتی بر مردم تحمیل شوند.

بهتر است که به عنوان دیده بانان فضای رسانه ای و اجتماعی، وظایف اخلاقی و وجدانی خود را برای جلوگیری از تکرار اشتباهات پیشین بکار ببریم.

  بدون تردید در این وانفسا برخی سوداگران سیاسی که کارنامه درخشانی هم ندارند از همه ابزارها برای  فریب افکار عمومی استفاده خواهند کرد.

هوشیاری گروههای مدنی اثر گذار بر جریانات اجتماعی از یک سو و عمل دقیق به وظایف  از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی باعث می شود که  قدرت مانور از این نوع جریانات گرفته شود و  امکان ورود افراد توانمند که  طی این سالها، خادم بودن آنها برای مردم روشن شده،  می تواند مجلس شورای اسلامی را به جایگاه اصلی آن به عنوان اثر بخش ترین نهاد حاکمیتی برگرداند.

امید است با آسیب شناسی جریانات مرتبط با انتخابات در بیش از چهار دهه بسترهای مناسبی برای اصلاح برخی فرایندهای نامناسب فراهم شود و فرزندان شایسته، متعهد و شاخص در سطح ملی بتوانند به عنوان نمایندگان مردم این استان ایفاگر نقش سازنده باشند.

از این دست افراد کم نداریم که در دوره تصدی مسئولیتشان همواره حامی منافع مردم این خطه بوده اند، کافی است به دور از انگاره های قومی و جناحی یاری رسان این فرزندان خدوم خود که تاکنون در عرصه نمایندگی مجال خدمت نیافته اند و همواره برای صیانت از حقوق مردم تلاش کرده و ترجمان ایثارگری در ابعاد مختلف می باشند، برای عهده دار شدن این مسئولیت مهم باشیم.

این نوشتار به منزله نفی خدماتی نیست که نمایندگان دوره های مختلف در حد وسع و توانشان انجام داده اند اما تاکیدی است بر ضررت پوست اندازی و ورود شخصیت های کارآمد در این ساحت مهم.