اقتصادی

کارگروه مشترک همکاری های استانی و منطقه ای ایران و روسیه آغاز شد.

نشست کارگروه مشترک ایران و فدراسیون روسیه آغاز شد

سومین نشست کارگروه مشترک همکاری های استانی و منطقه ای ایران و روسیه با حضور اردکانیان وزیر  نیرو به عنوان رئیس کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه و وزیر قفقاز شمالی فدراسیون روسیه و بابک دین پرست به عنوان رئیس ایرانی کارگروه مشترک همکاری های استانی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و همچنین سلطانبکویچ خاتسایف رئیس بخش روسی کارگروه و هیأت روسی آغاز شده است.