اقتصادی

گلایه از بی مهری های داخلی با تولید

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: برای واحدهای صنفی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است.

وی افزود: حدود ۱۲ درصد از منابع بانک ها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی برای سرمایه در گردش آنها قرار گرفته است.

روغنی گلپایگانی گفت: تحریم های داخلی بالاتر از تحریم های خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی، محیط زیست و … عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگ تر می کند.

وی افزود: از نقدهای جدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور بخشنامه های متعدد درباره صادرات است که این بخش را دچار مشکل می کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی توان جلوگیری از تعدد قوانین و آیین نامه های دولت را ندارد و در دولت از بخش خصوصی نظری گرفته نمی شود.

روغنی گلپایگانی افزود: اکنون همه واحدهای صنعتی کشور از بزرگ و کوچک حال خوشی ندارند.

وی گفت: برای رونق اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.