اقتصادی

آمارهای پولکی!

مرکز آمار ایران که تا پیش از این آمارهای اقتصادی را در دسترس همگان قرار می‌داد که ازین پس برای آمارهایی که منتشر می‌کند پول دریافت می‌کند.

مرکز آمار ایران برای آمارهای اقتصادی خود نرخ تعیین کرده است.

در حالی که تا پیش از آن هر کسی می‌توانست به جزییات آمارهای اقتصادی که مرکز آمار ایران منتشر می‌کرد دسترسی پیدا کند، اما این مرکز در اقدامی دسترسی به جزییات آمار را پولی کرده است.

برای نمونه اگر کسی بخواهد جزییات آمار بیکاری را بداند باید سه هزار و ۲۴۰ تومان پرداخت کند تا این اطلاعات را داشته باشد.

jadvalmarkazamar25.jpg