سیاسی

اقایان نظامی لطفا ساکت

موضع گیری ها و اظهار نظر برخی از نظامیان فعلی و پیشین کشور که بعضا در چارچوب دیدگاههای رسمی نظام و دولت نیست تاکنون دستمایه ایران هراسی های زیادی شده است.

ناچاریم علاوه بر برخی از روحانیون و وعاظ که خود را همه فن حریف می دانند و گل به خودی انها محشر می کند به برخی از نظامیان متقاعد بگویم لطفا ساکت نشوید و در کاری که به شما ارتباط ندارد دخالت نکنید.

اگر واقعا دوستدار و یا به ادعای خودتان ذوب در ولایت هستید اجازه بدهید ولی زمان کشور را با تدابیرش و به لطف الهی از این دامگه خطر برهاند.

ملت به خیر شما امید ندارد اگر لطف فرموده شر مرسانید مردان خوبی خواهید ماند در اذهان ملت قدرشناس