فرهنگی

سلبریتی موضوع نقد سینمای افخمی

برنامه تلویزیونی نقد سینما جمعه شب با حضور سه نفر از کارشناسان سینما و منتقدین به بررسی جایگاه سلبریتی ها پرداخته شد.

در این برنامه تلاش شد واژه معادل این لغت خارجی نیز مورد مداقه قرار گرفت که پاسخ روشنی ارایه نشد.

تفاوت عملکرد سلبریتی ها در غرب با سلبریتی های وطنی نیز دستمایه این برنامه تلویزیونی بود.

افخمی معتقد بود بتدریج سلبریتی ها از حالت مرجعیت اجتماعی خارج شوند.

ویژگی های سلبریتی خوب و بد نیز در این مباحثه بررسی شد.

به گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد در این برنامه سلبریتی ها متهم به بازیچه سیاسی و مروج مصرف گرایی معرفی شدند.