بین الملل

دولت جدید کویت سوگند یاد کرد

منابع کویتی از صدور فرمان «صباح خالد الحمد الصباح» امیر کویت در خصوص تشکیل دولت جدید خبر دادند.

صباح خالد الحمد الصباح» امیر کویت امروز سه‌شنبه با صدور فرمانی اعضای دولت جدید را تعیین کرد.

طبق این فرمان اعضای دولت جدید به نخست‌وزیری «صباح خالد الحمد الصباح» تعیین شده است.

بنابر گزارش خبرگزاری کویت(کونا)  اعضای دولت جدید به نخست‌وزیری صباح خالد عبارتند از:

«احمد منصور الاحمد الصباح» معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع

«انس خالد ناصر الصالح» معاون نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر مشاور در امور دولت

«خالد ناصر عبدالله الروضان» وزیر صنایع و بازرگانی

«محمد ناصر عبدالله الجبری» وزیر اطلاع‌رسانی و وزیر مشاور در امور جوانان

«باسل حمود حمد الصباح» وزیر بهداشت

«فهد محمد محسن العفاسی» وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی

«خالد علی الفاضل» وزیر نفت، برق و آب

«مریم عقیل السید هاشم العقیل» وزیر آب، وزیر مشاور در امور اقتصادی

«احمد ناصر المحمد الصباح» وزیر کشور

«رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس» وزیر کار و وزیر مشاور در امور مسکن

«سعود هلال ناشی الحربی» وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی

«غدیر محمد محمود اسیر» وزیر امور اجتماعی

«مبارک سالم مبارک الحریص» وزیر مشاور در امور خدمات و وزیر مشاور در امور مجلس الامه

«ولید خلیفه احمد الجاسم» وزیر مشاور در امور شهری.