اجتماعی

نمایندگان مجلس کار قضات سختگیر را سخت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند تمام حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال) جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی تبدیل شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف: مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن به حبس درجه ۶ به مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۶ که مجازات ماده ۶۷۷ قانون در صورتی که میزان خسارت وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.

ت: مجازات موضوع ماده ۶۷۴ به حبس درجه ۶

ث: مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ به جزای نقدی درجه ۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده ۲ این طرح نیز مصوب کردند یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون مجازات الحاق می‌شود:

چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.

در ادامه ماده ۳ این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن عبارت حبس ۲۵ سال در ذیل درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عبارت حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون و حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ مقرر کردند: صدر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های آن ابقاء شود:

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.