هنری

نوشته زیبای پیامکی

بعضی ها خرده می گیرند به متن هایی که هر روز صبح بین دوستان ردوبدل می شود انگ فانتزی به آن می زنند کوه مشکلات زندگی فردی و اجتماعی را به رخ می کشند خطاب به این دسته از افراد می گویم یک قطره زلال آب برای تنها مانده ای در کویر و برهوت و یا وزیدن یک نسیم فرحناک در هرم گرمای طاقت فرسا را نیز تاب نمی آورید و همچنان بر طبل یاس و حرمان می کوبید دوست خوبم با همه سختی ها و در زمهریر نامرادیها نیز شوق زندگی و امید به آینده معجزه گر است سلام روزتان بخیر خوش و خرم باشید