استانی

موجودی مخازن سدهای کشور به ۳۴.۸ میلیارد متر مکعب رسید

موجودی آب مخازن سدهای کشور تا ۲۲ فروردین‌ماه به ۳۴.۸ میلیارد متر مکعب رسید.

براساس گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایران موجودی آب سدهای کشور در دوره زمانی ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۸) تا ۲۲ فروردین نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد کاهش دارد.

موجودی مخازن سدها نسبت به هفته گذشته یک میلیون و ۲۱۰ هزار مترمکعب افزایش را نشان می دهد.

درصد پرشدگی سدها تا ۲۲ فروردین امسال به ۶۹ درصد رسیده است.  

مقادیر ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۸) تا ۲۲ فروردین امسال به ۳۲.۸ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

تعداد سدهایی که کمتر از ۴۰ درصد پرشدگی دارند ۲۸ سد و تعداد سدهایی که بیش از ۹۰ درصد پرشدگی دارند ۶۱ سد گزارش شده است.

تعدادکل سدهای درحال بهره برداری کشور ۱۹۳ سد است.