سیاسی

آقای موسوی خویینی به نسل من بدهکارید

آقای موسوی خویینی ها شما که به تندروی اشتهار داشته و در بسیاری از جریانات سیاسی که در اوایل پیروزی انقلاب بر مردم کشور روا داشته شد مسئولید نمی توانید با نوشتن نامه به رهبر کشور خود و باند مخوفتان را از پاسخگویی به هم نسلان من برهانید.

عمل نسنجیده و افراط گرایانه شما که مغایر با همه قواعد بین المللی بود کشور را از سال ۵۸ آبستن حوادثی کرد که هنوز نسل من و نسل های بعدی تاوان آن را می پردازند.

شاید اگر سفارت امریکا تسخیر نمی شد برخی شیطنت ها از سوی این کشور در ایران صورت می گرفت اما به ظن قوی عنصری پلید نظیر صدام حسین معدوم جرات حمله به میهنمان را پیدا نمی کرد.

موسوی خویینی شما و سایر همپالکی هایتان به نسل ما بدهکارید، قرار نیست که هر تصمیم و برنامه ای که امثال شماها داشته باشید در این کشور جاری شود.