سیاسی

غلامرضا تاجگردون!

نگارنده این نوشتار مختصر هیچ نسبت و ارتباطی با غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران ندارد و شاید از نظر سیاسی نیز در تباین باشد اما انچه در این مدت ناظر و شاهد بوده ام این است که وقتی جناب آقای قالیباف تایید صلاحیت و رییس قوه مقننه کشور می شود هیچ دلیلی برای رد اعتبار نامه امثال تاجگردون وجود ندارد.

به عنوان یک جنوبی هم تاجگردون برای ما بسیار مفید تر از اقای حاجی بابایی و امثالهم است.

این مطلب قبل از طرح موضوع اعتبارنامه آقای تاجگردون در صحن مجلس قلمی شده است.

موفق به عبور از این سد شود یا نشود حداقل برای مدتی دیگر تاجگردون قبل نخواهد بود