فرهنگی

آیت اله میرزا عبدالوهاب شریعت

آیت اله میرزا عبدالوهاب شریعت روحانی مشهوری بودند که سال ها در بندر دیلم و لیراوی در خدمت اهالی این مناطق بودند.