اجتماعی

استقبال سرد اولیا از بازگشایی مدارس

بر اساس بررسی های میدانی و اطلاعات دریافتی آژانس خبری تحلیلی آزاد برغم اعلام وزارت آموزش و پرورش دایر بر الزام حضور دانش آموزان در پانزده شهریور به عنوان اولین روز بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید تعداد غایبان نسبت به حاضران بسیار بیشتر بود.