احیای سه بیمار در پی اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی

اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در مشهد به سه بیمار نیازمند عضو حیات دوباره بخشید.

در ششصد و یازدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی در این دانشگاه، بدن علی کمالی ۴۴ ساله پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
این بیمار مرگ مغزی از بیمارستان سوانح و حوادث طالقانی مشهد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود.
براساس گزارش مزبور کلیه های زنده یاد کمالی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.
همچنین کبد وی در بیمارستان منتصریه مشهد به مرد ۳۲ ساله ساکن این شهر اهدا و پیوند زده شد.
واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد که بیماران مرگ مغزی شرق کشور را پوشش می دهد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.

*

*

Top