منصور هادی به دلیل کم محلی اماراتی ها این کشور را ترک کرد

عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن که به امارات رفته بود، به سرعت این کشور را ترک کرد و به عربستان بازگشت.

علت این اقدام منصور هادی، خودداری مقامات اماراتی از پذیرش و استقبال وی بوده است.

این در حالی است که جنگنده های متجاوز سعودی، پروازهای بی وقفه خود را بر فراز شهر عدن و در ارتفاع پایین ادامه می دهند.

*

*

Top