پرداخت سود سهام دو شرکت بورسی توسط بانک صادرات

سود سهامداران شرکت های سرمایه گذاری” نور کوثر ایرانیان”و” مواد ویژه لیا ” مربوط به سال مالی منتهی به ١٣٩۵از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت مواد ویژه لیا پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه ١٣٩۵ از تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سالجاری شروع و سود سهام شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان(صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها) مربوط به سال مالی منتهی به پایان آذرماه ١٣٩۵ از تاریخ دهم اردیبهشت ماه سالجاری از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت های یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
بر اساس این گزارش، پرداخت سود تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان و مواد ویژه لیا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ترتیب با امور سهام شرکت های یاد شده تماس بگیرند.
شایان توجه است؛ بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می کنند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۵۴۵ شعبه در سراسر کشور، ۵۴۵هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور بیش از ۶۴ میلیون کارت الکترونیکی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین دارد.

*

*

Top