به یگان های سامانه های دفاع هوایی روسیه در سوریه دستور داده شده با هر گونه تجاوزی که پایگاه های روسی را تهدید می کند مقابله کنند.