زراعتی از بانک صادرات رفتنی شد

با حکم وزیر اقتصاد حجت اله صیدی به‌ عنوان مدیرعامل جدید بانک صادرات منصوب شد.

وی جانشین سیاوش زراعتی شد که پس از لله گانی سکاندار این بانک بزرگ شده بود

 

*

*

Top