اجتماعی

گام های بلند بانک صادرات ایران برای نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی

به پشتوانه آموزه های دینی و همچنین  تعاملات فردی و اجتماعی در جامعه ما همواره  توجه به ایفای مسئولیت های اجتماعی به عنوان یک موضوع محوری مد نظر بوده است.

مجموعه های بزرگ اعم از تولیدی، صنعتی، مالی و پولی در قالب نهادهای مختلف و با توجه به مقتضیات ،نیم نگاهی به  مسئولیت های اجتماعی و وظایف خود در برابر  جامعه داشته و دارند.

در این میان بانک صادرات ایران که از آن به “مردمی ترین بانک ایران” یاد می شود از بدو تاسیس  و بر اساس رویکرد و سو گیری  بنیانگذاران خوش نام و نیک اندیش  در این راستا اقدامات موثری انجام داده است که هیچگاه از اذهان محو نمی شود.

در سال های اخیر این بانک همراستا با  پیشگامی در ایفای وظایف ذاتی خود و ارایه  خدمات متنوع و نوین  در حوزه بانکداری برای  عمل به مسئولیت اجتماعی  بر پایه تدابیر مدیران ارشد و نقشه راه تعیین شده  فعالیت های ارزشمندی را به منصه ظهور و بروز رسانده است.

از منظر مدیران این بانک ،مسئولیت اجتماعی به صورت  آگاهانه  و داوطلبانه، به عنوان یک عضو نافع و اثر بخش در جامعه، انجام می‌شود، این مفهوم ناظر بر مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی، یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است، به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد .

علاوه بر این ، شاخص های دیگری  نظیر توسعه انسانی، ایجاد زمینه های پرورش خلاقیت، ابتکار و نوآوری و ارتقای عزت نفس و تعلق سازمانی، تعلق به جامعه و مشارکت در جامعه  در چارچوب مسئولیت اجتماعی ملحوظ نظر مدیران این بانک قرار گرفته است .

شاید یکی از رموز پایداری و مانایی این بانک و علقه زاید الوصف مشتریان و ذینفعان  برای وفاداری و استمرار تعامل با بانک صادرات ، امتزاج تنوع و کیفیت خدمات بانکداری از یک سو و پیشتازی  بانک محبوب آنها  در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و هنری باشد.

سرمایه اجتماعی گرانبهایی که   طی چند دهه برای این بانک رقم زده شده است ،بستر مناسبی را برای آغاز گری جنبش مسئولیت اجتماعی از سوی بانک صادرات  فراهم آورده و به یقین می توان اذعان داشت که حرکت سایر بنگاههای  مالی و پولی به نحوی از انحا متاثر از فرهنگ توجه به مسئولیت اجتماعی  توسط این بانک است ،زیرا سایرین  بتدریج متوجه اثربخشی  عمل به مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سازمانی و تسهیل برای دستیابی به اهداف تعیین شده و پویایی ساختاری و عملکردی  و سودمند بودن این رویکرد شدند.

نگاهی اجمالی به عناوین خبرهای بانک صادرات در بازه زمانی یکی دوماهه اخیر نشانگر این واقعیت است که  دامنه ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی این بانک  گسترده و طیف متنوعی از فعالیت ها و خدمات را در بر می گیرد.

اعطای تسهیلات به اهل قلم، حمایت مالی از تیم ها و مجموعه های ورزشی در سطوح ملی و استانی،تجهیز کتابخانه ها، ارایه خدمات به  جمعیت عظیم شرکت کننده در راهپیمایی اربعین حسینی، اهتمام ویژه برای عمل به تعهدات در قبال آسیب دیدگان از سیل، حمایت از برپایی جشنواره های نکوداشت هنرمندان و فرهنگوران  به مثابه  مشتی از خروار موید پیشتازی بانک صادرات در عمل به مسئولیت اجتماعی است.

نکته حایز اهمیت  این است که چنین رویکردی باعث قوام و پایداری  فرهنگ  بسط و گسترش حوزه مسئولیت اجتماعی و نهادینه سازی این مهم  شده است و بار دیگر پیشتازی بانک صادرات را در عرصه ای مهم  به اثبات می رساند.