اجتماعی

تدوین کتابی در ارتباط با آیت اله شیخ محمد حسین سلیمانی

با توجه به نقش مرحوم آیت اله حاج شیخ محمد حسین سلیمانی با اهتمام فرزندان و نواده های این عالم برجسته بررسی های اولیه برای تدوین کتابی پیرامون زندگی ایشان و خدماتشان انجام شده است.