اقتصادی

نابسامانی در بازار ارز گریبان سرمایه گذاران خارجی در کشور را نیز گرفته است

قائم مقام اتاق بازرگانی و صنعت ایران و آلمان گفت: بی‌ثباتی نرخ ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزوده و این موضوع بیشتر از تهدیدهای آمریکا اثرگذار است.