سیاسی

برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب پروژه‌های کلان

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: در حال حاضر با وزرای مرتبط با طرح‌های فناورانه جلسات زیادی داریم که امیدواریم پیرو دیدار رهبر معظم انقلاب، بتوانیم پروژه‌های بزرگ‌تری را در جهاد دانشگاهی به سرانجام برسانیم.

حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی گفت: سال گذشته توانستیم در خدمت مقام معظم رهبری توانمندی‌های جهاد دانشگاهی را معرفی کنیم و بر اساس صحبت‌هایی که با ایشان شد، بنا شد تا ۳۱ طرح شاخص فناورانه را معرفی کنیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بر همین اساس با حضور معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی رونمایی شد و قرار شد تا با حضور در هیأت دولت از آنها پروژه‌های بزرگ‌تری را درخواست کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال حاضر با وزرای مرتبط با طرح‌های فناورانه جلسات زیادی داریم که امیدواریم پیرو دیدار رهبر معظم انقلاب و مجموع جلسات بتوانیم پروژه‌های بزرگ‌تری را در جهاد دانشگاهی به سرانجام برسانیم.

طیبی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی گام‌های خوب و مناسبی در زمینه توسعه فناورانه برداشته و الگوسازی در زمینه این توسعه می‌تواند کاری کند تا نگاه‌ها به سمت تولیدات داخلی سوق پیدا کند.