سیاسی

کدام یک از نامزد حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان در طراز ملی ومردمی است ؟


به مصداق عبارت ” شرف المکان بالمکین” برخی افراد و شخصیت ها در هر منصب و مسندی که قرار می گیرندبجهت وزانت وپشتوانه محکم مدیریتی به آن جایگاه و موقعیت ،بها و ارزش بیشتر می دهند.
جایگاه رفیعی نمایندگی مجلس ایجاب می کند افرادی که در این عرصه گام میگذارندباید از وجاهت بیشتری برخوردار بوده و بتوانند در ساحت ملی نقش آفرینی کنند، افرادی که مقهور جریانات سیاسی میشوند و یا به دلایل مختلف در برابر هجمه ها و فشارها و تهدیدات از مسیر حق منحرف می گردند و یا بسادگی تطمیع می شوند نمیتواندگزینه مناسبی برای انتخاب باشند موضوع مهم دیگرتوجه به مشکل اصلی کشور اشتغال است از انجای که بیشترین امار بیکاری مربوط به شهرستان تنگستان ودشتی میباشدفردی باید گزینش شود که در عمل نه در شعاراین وعده رامحقق کند.از دیگر مشکلات اساسی اینروزها جامعه مشکل معیشت و اقتصاد است که به کلافه سر در گمی تبدیل شده که روزبه روز بغرنج تر وپیچیده تر میشود بجاست فردی برگزیده شودکه راهکار وبرنامه برای این وضعیت اقتصاد کشور داشته باشدتجارب کارکردن و مدیریت در حوزهای کلان سیاسی امنیتی اقتصادی فرهنگی اجتماعی چه در سطح ملی وچه استانی داشته باشد
تاملی در فهرست نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان بیانگر این واقعیت است که افراد چندان درعملکرد وکارنامه ومواردی که برشمردیم یکسان نیستند افراد وچهره های مختلف که هر کدام مدعی تکیه زدن بر کرسیه سبز مجلس شورای اسلامی دارند اما مردم نجیب و فهیم دشتی و تنگستان با بصیرتی که در این چهل سال با شرکت در انتخابات مختلف بدست اوردند قطعا به چهره ای وشخصیتی اعتماد خواهند کردند که با داشتن سابقه ایثارگری پای اصول انقلاب در سخت ترین شرایط ایستاده ودر این راه خون عزیزان خود را نثارکرده باشد
توانمندی در ایجاد ارتباط با کانونهای مختلف تاثیر گذار درسطح ملی واستانی داشته باشدودر زمان تصدی مسئولیت های مهم در سطح ملی واستانی در ارتقا نیروهای توانمند دشتی و تنگستان همت گماشته وهیچگاه پیوند خود را با مردم استانش و بالاخص دیار دشتی و تنگستان قطع نکرده باشد.کارنامه قابل قبولی ونیز مردم رضایت نسبی از عملکردش در زمان عهده دار بودن مسئولیت های استانی وملی اش داشته باشند .در کنارپرداختن به مسایل کلان ومهم کشور ومنطقه و حداقل اجرا وعملیاتی کردن یک طرح مهم وزیربنای اقتصادی برای حوزه انتخابیه در هر سال به امورات شخصی مردم هم اهمیت دهد تلاش واهتمام برای رفع مشکل انها کند راهیابی چنین نیروی توانمندی به مجلس علاوه بر کم کردن مشکلات حوزه انتخابیه میتواند در بهبود وضعیت فعلی کشورمان مثمر ثمر باشد