اقتصادی

لغو برخی مزیتهای مالیاتی و گمرکی دانش بنیان ها

دیوان عدالت اداری، شیوه‌‌نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را لغو کرد.

معافیت گمرکی شرکت‌های دانش بنیان لغو شد

در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال ۸۹، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی وزارت علوم برسد.

اما این مصوبه بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده و طبق مـاده ۲۲ آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده ۳ این قانون (تسهیلات، معافیتهای گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان رأساً به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است.

بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و شیوه‌ نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان از سوی دیوان عدالت لغو می شود.