اقتصادی

پاداش بازنشستگان سال ۹۷ این هفته پرداخت می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد پاداش بازنشستگان سال۹۷ تا پایان هفته جاری به طور کامل پرداخت می‌شود.

محمدباقر نوبخت گفت: پاداش بازنشستگان سال۹۷ تا پایان هفته جاری به طور کامل پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش بازنشستگان سال۹۷ در هفته اول شهریور تاکید کرد: مابقی پاداش بازنشستگان عزیز شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی نیز با تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و وزارت بهداشت و پس از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.