سیاسی

ضرورت رصد عملیات روانی دشمن در فضای مجازی

با آغاز مرحله جدید و جدی از افزایش تنش بین ایران و امریکا و با هدف حفاظت از مصالح و منافع ملی دقت نظر پیرامون عملیات روانی دشمن در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است.

پیچیدگی و متغیرهای موثر در جنگ روانی از یک سو، آمادگی و برنامه ریزی دشمنان در این عرصه، آسیب پذیری و کم تجربگی ناشی از همه چیز فهم پنداری، تشفی حس تشخص در سرعت عمل به بازنشر مطالب در فضای مجازی ،سطح نسبتاً پایین سواد رسانه ای در میان برخی کاربران و سایر عوامل سبب شده است تا در بزنگاههای حساس بار منفی حاصل از ردو بدل شدن اطلاعات ناقص و مخدوش در فضای مجازی امکان تمیز سره و ناسره را حتی برای افراد خبیر و بصیر نیز با مشکل روبه رو سازد.

اخبار تایید شده حاکی از مزدوری پیر و پاتال های منافق تیرانا نشین، سلطنت طلبهای وطن فروش و پاره ای از به اصطلاح اپوزیسون نماهای خارج نشین در عرصه فضای رسانه ای و فضای مجازی برای نظام سلطه است. این امر که آنها با شناخت نسبی از روحیات مردم سعی در القا برخی باورها و پندارها در اذهان عمومی دارند نکته ظریفی است که نیاز به تحلیل و ارزیابی دقیق دارد.

رد پای بهره گیری از مشاوره این وطن فروشان پر مدعا حتی در برخی از مواضع خصمانه افرادی نظیر وزیر امور خارجه دولت امریکا مشهود و ملموس است.

هیچ عقل سلیمی مایل به افتادن کشور در ورطه جنگی ویرانگر نیست اما وجه تمایز بروز مظاهری از اقتدار ملی و تقابل با سیطره طلبی بیگانه بر کشور در اشکال گوناگون به عنوان عوامل بازدارنده از تعدی دشمن به آب و خاک و سرزمینمان باید تبیین شود.

حضور گسترده مردم و خلق حماسه ملی مردم در آیین های نکوداشت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک با وصف محدودیت های فراوانی که امریکا و کشورهای همسویش برای ایران در این زمینه ایجاد کرده اند، همگرایی کم نظیر افکار عمومی که بازتابهای آن در فضای مجازی مشهود است در شمار نمادهای تجلی اقتدار ملی است.

متاسفانه صدا و سیما در این چند روز با اکتفا کردن به دعوت از شخصیتهای خاص و در دایره محدود امکان طرح شبهات و ابهامات و ارایه پاسخ مستدل به آنها با هدف اگاهی بخشی عمومی عملکرد چندان مناسبی نداشته است.

هر ایرانی وطن دوست در این برهه حساس می تواند به عنوان سرباز وطن در عرصه فضای مجازی در حوزه قلمرو دوستان و گروههایی که عضویت آنها را پذیرفته نقش آگاهی دهنده و اقناعگر ایفا کند.

پرهیز از تشدید منازعات بی نتیجه، دقت نظر در ماهیت مطالب مختلف دریافتی و بازنشر آنها،تلاش برای ارتقای سطح اطلاعات در حوزه های سیاسی و اجتماعی و رعایت ادب و احترام در بیان نقدها از جمله مواردی است که هر چند ساده به نظر می رسند اما رعایت هر یک از آنها دستاوردهای مفیدی برای مقابله با کج اندیشان و معاندین ملت ایران در بر دارد.

مراقب دشمن و همچنین دوستان ناآگاه باشیم زیرا هر دو اینها به مثابه دو لبه یک قیچی هستند که در عرصه رسانه و فضای مجازی چیدن ریشه های امید از قلب ملت را هدف قرار داده اند.

متن پیش رو به هیچ وجه نافی ارایه نقطه نظرات انتقادی اما سازنده و اثر بخش برای برون رفت کشور از شرایط حساس کنونی نیست اما پذیرفتنی نیست که با ژست و ادای انتقاد ضمن توهین به دیگران بن و ریشه درخت امید را در قلب مردم بخشکانیم و ناخواسته پیشقراول دشمن شویم.