اجتماعی

به یک مقام قضایی در استان اصفهان سوء قصد شد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از سوء قصد به بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمینی‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان ، محمدرضا حبیبی گفت:پس از صدور قرار جلب به دادرسی علیه فردی که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمینی‌شهر دارای پرونده سرقت مقرون به آزار بوده است و ارسال پیامک از طریق سامانه ثنا برای نامبرده، رأسا به شعبه بازپرسی مراجعه و از فرصت استفاده کرده و بنا به اعتراف اولیه، به قصد قتل بازپرس به او حمله کرده که با دخالت افراد حاضر در محل شعبه و مأموران از وقوع این امر جلوگیری می‌شود و تنها موفق به وارد کردن جراحت به کتف بازپرس می‌شود.

حبیبی ادامه داد: این فرد  به اتهام شروع به قتل عمدی و ایراد جرح عمدی با چاقو با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: این همکار قضایی آسیب جدی ندیده و پس از درمان اولیه از بیمارستان ترخیص شده و مراحل رسیدگی در خصوص این پرونده در حال اقدام است.