اجتماعی

ادامه قرار بازداشت عابر بانک

شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قرار بازداشت بدهکار معروف بانکی را که در حال حاضر دو پرونده مطرح رسیدگی دارد را تمدید کرد.

«ح.هـ» بدهکار معروف بانکی است که اوایل خرداد امسال برای دومین مرتبه بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این بدهکار کلان بانکی که چهره‌ای سرشناس و معروف نیز محسوب می‌شود، دو پرونده مطرح رسیدگی در شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی دارد که بازپرس پرونده در هر دو پرونده برای متهم، قرار بازداشت صادر کرده است.

بدهکار مزبور پس از صدور قرار بازداشت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد تا در این مورد تصمیم‌گیری شود.

بر اساس اخبار کسب شده، شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در هر دو پرونده، قرار بازداشت صادر شده از سوی شعبه بازپرسی را تایید و قرار بازداشت این بدهکار بانکی معروف تمدید شده است.

عناوین اتهامی این فرد در پرونده دوم «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است.