اقتصادی

حداقل حقوق کارگران + جدول

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران برای سال آینده یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد؛ هم‌چنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد ۳۶.۱ درصدی از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۱۳۹۸ گرفتند.

همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود. 

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح است.

حقوق و مزایای حداقل بگیران

حد اقل دستمزد روزانه کارگران۵۰۵۶۲۷ ریال
حداقل دستمزد ماهیانه۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال
حق اولاد یک فرزند۱۵۱۶۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند۳۰۳۳۷۶۴ ریال
پایه سنواتی۷۰۰۰۰۰ ریال
حق مسکن۱۰۰۰۰۰۰ ریال
بن کارگری۱۹۰۰۰۰۰ ریال
مجموع حقوق و مزایا با دو فرزند۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال

حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی 

میزان افزایش حقوق ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰
 
حق اولاد یک فرزند۱۵۱۶۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند۳۰۳۳۷۶۴ ریال
پایه سنواتی۷۰۰۰۰۰ ریال
حق مسکن۱۰۰۰۰۰۰ ریال
بن کارگری۱۹۰۰۰۰۰ ریال

بر اساس این گزارش، حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۰ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود.

ردیفشرحسال ۱۳۹۷سال ۱۳۹۸میزان تغییراتدرصد تغییرات
۱ حد اقل دستمزد روزانه کارگران  ۳۷۴۲۳۰ ریال۵۰۵۶۲۷  ریال۱۳۱۳۹۷ ریال۳۶.۵ درصد
۲حداقل دستمزد ماهیانه ۱۱۱۱۲۶۹ ریال ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال۴۰۵۶۱۳۰ ریال۳۶.۵ درصد
۳حق اولاد یک فرزند۱۱۱۱۲۶۰ ریال۱۵۱۶۸۸۲ ریال۴۰۵۶۲۲ ریال  ۳۶.۵ درصد
۴حق اولاد دو فرزند۲۲۲۲۵۲۰ ریال ۳۰۳۳۷۶۴ ریال۸۱۱۲۴۴ ریال ۳۶.۵ درصد
۵پایه سنواتی ۵۱۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰ ریال۳۷.۲ درصد
۶حق مسکن ۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰ درصد
۷بن کارگری۱۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰ ریال۷۲.۷۲ درصد
۸مجموع دریافتی حداقل بگیر مجرد۱۲۶۱۲۶۹۰ ریال۱۸۷۶۸۸۲۲ ریال۶۱۵۶۱۳۲ ریال۴۸.۸ درصد
۹مجموع دریافتی حداقل بگیر با یک فرزند۱۳۷۲۳۹۵۰ ریال۲۰۲۸۵۷۰۴ ریال۶۵۶۱۷۴۵۴ ریال۴۷.۸ درصد
۱۰مجموع دریافتی حداقل بگیر با ۲ فرزند۱۴۸۳۵۲۱۰ ریال۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال۶۹۶۷۳۷۶ ریال۴۶.۹۶ درصد

در همین حال برای سایر سطوح مزدی نیز علاوه بر ۲۶۱ هزار تومان و ۱۳ درصدی که به حقوق اضافه می‌شود، مجموعا برای کسانی فرزندی ندارند از حاصل جمع پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری ۱۵۹ هزار تومان اضافه خواهد شد که مجموعا به دریافتی او ۴۲۱ هزا تومان علاوه بر ۱۳ درصد یاد شده افزوده خواهد شد.

این رقم برای کارگرانی که یک فرزند دارند به حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد که مجموعا با ۲۶۱ هزار تومان به ۴۶۱ هزار تومان علاوه بر ۱۳ درصد می‌رسد و برای کارگرانی که دو فرزند دارند به ۲۴۱ هزار تومان و مجموعا ۵۰۲ هزار تومان علاوه بر ۱۳ درصد یاد شده می‌رسد و کارگران با هر یکی از شرایط گفته شده با این ارقام می‌توانند حقوق سال آینده خود را محاسبه کنند.