اجتماعی

جوان درودی در رودخانه غرق شد

جسد جوان ۲۹ ساله درودی از رودخانه سزار کشف و تحویل خانواده اش شد.

جنازه محمود لک در حوالی ایستگاه قارون درود کشف شد.