اقتصادی

رییس بانک مرکزی در آنکارا

عبدالناصر همتی برای دیدار و گفتگو با همتای ترک خود درباره روابط پولی و بانکی دوکشور به ترکیه رفت. بر اساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان صبح امروز در رأس هیئتی از مدیران بانکی وارد آنکارا شد. گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد حاکی از اراده دولت ترکیه برای کمک به ایران در حوزه […]